Všeobecné obchodní podmínky Youstice

1. Uživání Youstice.
Youstice je globální online systém, který pomáhá svým uživatelům řešit jejich právní spory.

2. Vaše právo užívat Youstice.
Prodejce (Vy) máte právo užívat Youstice, dokud budete dodržovat ustanovení uživatelské smlouvy Youstice. Uživatelská smlouva Youstice zahrnuje tyto Všeobecné obchodní podmínky Youstice a příslušný Ceník Youstice.

3. Cena za užití Youstice.
Za Vaše užívání Youstice jste povinen zaplatit cenu podle Ceníku Youstice platného v době Vašeho nákupu příslušné služby nebo služeb Youstice.

4. Přidružené obchody.
Uživatelská smlouva Youstice se vztahuje na Vás jakož i na všechny obchody, které registrujete v rámci Youstice (Přidružené obchody). Odsouhlasením uživatelské smlouvy Youstice potvrzujete, že Vaše Přidružené obchody rovněž akceptují a zavazují se dodržovat ustanovení uživatelské smlouvy Youstice.

5. Logo Youstice.
Navíc k Vašim právům uvedeným výše máte právo užívat logo Youstice. Toto logo je chráněnou značkou vlastněnou Youstice. Máte právo toto logo užívat, pouze pokud budete bez přerušení splňovat následující podmínky:

 • a. Musíte instalovat logo Youstice na Vaši aktivní webovou stránku nebo stránky, spolu s linkem na Youstice a upozorněním pro Vaše zákazníky jako link na webovou stránku, kde mohou řešit své případné stížnosti; a
 • b. Musíte bez přerušení dodržovat zásady nejlepší praxe v oblasti řešení zákaznických stížností. Zásady nejlepší praxe zahrnují, kromě jiného, následující: (i) dosažení dohody s Vašimi zákazníky o jejich stížnostech ve vysokém procentu případů; a (ii) promptní vykonání prakticky všech dosažených dohod anebo vydaných rozhodnutí neutrály, jmenovanými příslušným poskytovatelem online řešení sporů (ODR). Nepodání odpovědi, resp. námitek na stížnost podanou proti Vám má stejné důsledky, jako nesplnění povinnosti vykonat dosaženou dohodu nebo vydané rozhodnutí.

6. Youstice bude neustále monitorovat Vaše dodržování výše uvedených kritérií. Přesné hodnoty těchto kritérií se liší podle velikosti prodejce a rovněž podle typů prodejců a obchodů. Budeme Vás informovat předem emailem, pokud statistiky Vašich sporů budou vykazovat riziko nedodržení těchto kritérií. Bez ohledu na výše uvedené má Youstice právo omezit, pozastavit nebo ukončit Vaše uživací právo k Youstice (včetně práva užívat logo Youstice) bez předchozího upozornění v souladu s Odst. 8 níže.

7. Očekávané průměrné hodnoty předepsaných kritérií jsou (i) 80% dosažených dohod se zákazníky o jejich stížnostech a (ii) 98% promptního vykonání dosažených dohod nebo vydaných rozhodnutí.

8. Sdílení dat.
V průběhu platnosti Vaší uživatelské smlouvy Youstice budou online trhy, na nichž působíte, a trustmarky, jichž se účastníte kdekoliv na světě zobrazovat logo Youstice ve spojení s Vámi jako prodejce, jako součást Vašeho online hodnocení. Akceptací Vaší uživatelské smlouvy Youstice souhlasíte, že v průběhu platnosti této smlouvy může Youstice komunikovat následující údaje online trhům a trustmarkům, užívajícím Youstice:

 • - Vaše obchodní jméno (firmu) a URL Vaší webové stránky nebo stránek;
 • - Anonymizované statistiky Vašich sporů;
 • - To, zda umožňujete či nikoliv Vašim zákazníkům eskalovat jejich stížnosti k vybranému poskytovateli ODR, který následně jmenuje neutrála, který vydá závazné rozhodnutí v příslušném sporu;
 • - To, zda jste se zavázal hradit všechny nebo část administrativních nákladů vybraného poskytovatele ODR, které by jinak byl povinen hradit Váš zákazník - kupující; a
 • - To, zda Byla Vaše uživatelská smlouva Youstice ukončena z důvodu Vašeho porušení smluvních podmínek.

Youstice má rovněž právo zveřejnit tyto údaje.

9. Ukončení uživatelské smlouvy Youstice.
Vaše uživatelská smlouva Youstice a tím i Vaše právo na přístup ke službám Youstice, včetně práva užívat logo Youstice, může být ukončena z libovolného z následujících důvodů:

 • a. Vždy máte právo kdykoliv ukončit uživatelskou smlouvu Youstice s okamžitou účinností tím, že kliknete na “Ukončit smlouvu s Youstice” ve Vašem Profilu. Veškeré platby za předplacené a nevyužité služby Vám budou vráceny, pokud jejich souhrn přesáhne [10] USD.
 • b. My (Youstice) máme právo omezit, pozastavit nebo odložit aktivaci Vámi objednaných služeb Youstice anebo ukončit Vaši uživatelskou smlouvu Youstice s okamžitou účinností, pokud dohodnutá cena za tyto služby nebyla včas a zcela uhrazena.
 • c. My (Youstice) máme právo ukončit Vaši uživatelskou smlouvu Youstice s okamžitou účinností, pokud porušíte libovolné ustanovení této uživatelské smlouvy, zejména pokud nedodržíte podmínky pro užívání loga Youstice, např.pokud odstraníte deaktivujete nebo jinak vyřadíte z provozu link na Youstice na Vaší webové stránce nebo stránkách. My (Youstice) máme právo omezit, pozastavit nebo odložit aktivaci Vámi objednaných služeb Youstice anebo ukončit Vaši uživatelskou smlouvu Youstice s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění, pokud dle naší úvahy existuje materiální riziko zneužití, podvodu, nezákonného užití nebo jiného nezákonného jednání ve spojení s Vašim užitím Youstice.

10. Ostatní ustanovení:

 • a. Youstice nemůže zaručit, že všechny spory řešené s pomocí služeb Youstice budou úspěšně vyřešené. JSTE SI VĚDOMI A SOUHLASÍTE, ŽE YOUSTICE NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA SPOR NEBO JEHO VÝSLEDEK A V TÉTO SOUVISLOSTI NEMÁTE ŽÁDNÉ NÁROKY VŮČI YOUSTICE.
 • b. Věková působnost. Systém Youstice je určený pouze pro osoby starší 18 let. Jakýkoliv přístup ke službám Youstice a jejich využívání osobami mladšími než 18 let je výslovně zakázáno. Tím, že přistoupíte k Youstice, potvrzujete, že jste starší než 18 let.
 • c. Žádná záruka. WEBSITE YOUSTICE, PLATFORMA A SLUŽBY SE POSKYTUJÍ “JAK STOJÍ A LEŽÍ”, TJ. BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, ZA TO, ŽE WEBSITE, PLATFORMA NEBO SLUŽBY YOUSTICE SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO BUDOU NEPŘERUŠENĚ K DISPOZICI NEBO ŽE BUDOU ZCELA BEZPEČNÉ NEBO ŽE NEBUDOU OBSAHOVAT ŽÁDNÉ VADY.
 • d. Omezení odpovědnosti. POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V NEJVYŠŠÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVEM JSOU VEŠKERÁ POTENCIÁLNÍ RIZIKA, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU K YOUSTICE A UŽÍVÁNÍ SLUŽEB, WEBU NEBO PLATFORMY YOUSTICE ZCELA NA VAŠÍ STRANĚ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST YOUSTICE VE VZTAHU K VAŠEMU UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽÍVAT WEBSITE, PLAFORMU NEBO SLUŽBY YOUSTICE CELKOVOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATIL ZA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB YOUSTICE V PŘEDCHOZÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCÍCH PŘED UDÁLOSTÍ, NA ZÁKLADĚ KTERÉ VZNIKL VÁŠ PŘÍPADNÝ NÁROK VŮČI YOUSTICE, NEBO, POKUD JSTE ŽÁDNÉ ČÁSTKY YOUSTICE NEPLATIL, ČÁSTKU JEDNO STO US DOLARŮ.
 • e. Rozhodné právo. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Youstice a celá uživatelská smlouva Youstice se řídí anglickým právem.
 • f. Kontakt na Youstice. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto uživatelské smlouvy Youstice, napište nám laskavě na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ke stažení (PDF)