Gebruiksvoorwaarden

1. Juridische informatie
De diensten en het platform van Youstice worden verzorgd door Youstice; een bedrijf dat in de Tsjechische Republiek is geregistreerd, met zetel in Rudlovska 53, 974 01 Banska Bystrica, SLOVAKIA, registratienummer: 43 798 918.

Aanvullende informatie:

 • - E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Youstice is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van online platforms en diensten op het gebied van online beslechting van geschillen.

2. Gebruik van Youstice.
Youstice is een wereldwijd online systeem dat de gebruikers helpt bij het oplossen van hun juridische geschillen.

3. Uw recht om Youstice te gebruiken.
De verkoper (u) heeft het recht om Youstice te gebruiken voor zover het in overeenstemming is met de bepalingen van Youstice gebruikersovereenkomst (Overeenkomst) die de volgende Youstice gebruiksvoorwaarden en toepasselijke Youstice prijslijst inhoudt. U verklaart dat

 • - U de wettelijke bevoegdheid heeft om de overeenkomst te accepteren en ermee akkoord te gaan;
 • - U heeft de benodigde apparatuur om toegang te krijgen tot het platform van Youstice;
 • - U heeft een geldig e-mailadres; en
 • - U gaat ermee akkoord dat de aanvaarding van de overeenkomst langs de elektronische weg, tussen de partijen, dezelfde bewijskracht heeft als papieren communicatie.

4. U verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst en de toepasselijke lokale wet- en regelgeving, met inbegrip van de bescherming van persoonsgegevens en de intellectuele eigendomsrechten.

5. Afdwingbaarheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor u op het moment van instemming tijdens uw registratie in Youstice. In alle gevallen worden deze Gebruiksvoorwaarden geacht te worden gelezen en door u te worden geaccepteerd op de datum van uw eerste gebruik van Youstice-platform.

6. Toegang tot het platform
Het platform is te benaderen via internet.

7. Technische specificaties
Youstice streeft naar een kwalitatieve dienstverlening. Zij stelt gebruikers in staat om de beschikbare communicatiemiddelen te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden. Vanwege de aard en complexiteit van het internetnetwerk, en met name de technische prestaties en responstijden voor consulting, bevragen of de overdracht van informatie, spant Youstice zich op redelijke wijze in, in overeenstemming met de huidige mogelijkheden van de techniek, om de toegang en het gebruik van het platform mogelijk te maken. Youstice kan niet feitelijk zorgen voor absolute beschikbaarheid of toegankelijkheid van het platform voor het gebruik van de diensten. Youstice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit de wijzigingen en / of tijdelijke niet-beschikbaarheid of permanente sluiting van alle of een deel van de site of het platform.

8. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behoud en de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de gevolgen van de openbaarmaking aan iedereen. Elk gebruik van het platform door een aan de gebruiker toegewezen wachtwoord wordt verondersteld als uitsluitend afkomstig van de gebruiker.

9. U stemt ermee in ons Youstice-platform en alle toegankelijke informatie in overeenstemming met de openbare orde, het moraal en de rechten van derden, te gebruiken.

U stemt ermee in het eventuele gebruik door andere gebruikers van het platform niet te verstoren, de gebruikersaccounts van derden niet te benaderen en delen van de site waar de toegang beperkt is niet te benaderen.

Youstice is niet verantwoordelijk voor storingen van het platform in geval van overmacht

10. Kosten voor het gebruik van Youstice
Uw gebruik van Youstice is onderworpen aan de betaling van de kosten. Het bedrag van deze kosten voor onze dienst(en) is gebaseerd op de toepasselijke Youstice-prijslijst die van toepassing is op het moment van uw aankoop van bepaalde dienst(-en).

11. Bijbehorende shops
De overeenkomst is op alle door u in Youstice geregistreerde shops van toepassing (Bijbehorende shops). Door de aanvaarding van deze Overeenkomst bevestigt u dat alle bijbehorende shops ook deze Overeenkomst aanvaarden en ermee akkoord gaan.

12. Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten in Youstice, hetzij met betrekking tot literair en artistiek eigendom, industrieel eigendom of knowhow, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Youstice. Elke reproductie en / of vertegenwoordiging van alle of een deel van een van deze elementen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Youstice is verboden. Het is verboden enige handeling uit te voeren die waarschijnlijk direct of indirect inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Youstice.

13. Youstice logo
Behalve uw rechten die hierboven vermeld staan, hebt u het recht om ons Youstice-logo te gebruiken. Dit logo is een bedrijfseigen handelsmerk van Youstice en uw recht om het te gebruiken is afhankelijk van voortdurend en ononderbroken nakomen van de voorwaarden:

 • a. U bent verplicht het Youstice-logo op uw actieve website(s) te plaatsen, een link naar Youstice op dit logo te installeren en het voor uw klanten te presenteren zoals de link naar een website waar zij hun mogelijke klachten kunnen beslechten;
 • b. U verplicht zich voortdurend aan beste normen van klachtenbeslechting van uw klanten te voldoen. De beste normen omvatten maar zijn niet beperkt tot: (i) het bereiken van een groot aantal van overeenkomsten met uw klanten m.b.t. hun klachten; en (ii) het praktisch uitvoeren van alle gemaakte afspraken en/of beslissing van een neutrale persoon toegewezen door een betrokken ODR-aanbieder. Wanneer u niet reageert op een klacht die tegen u is ingediend of wanneer u nalaat om een klacht van een klant te escaleren naar de ODR-aanbieder - die over het algemeen vooraf is geselecteerd door u - telt alsof u een overeenkomst of een uitgegeven besluit niet heeft uitgevoerd.

14. Youstice zal voortdurend uw nakoming van de bovenvermelde criteria controleren. De precieze waarden van criteria die nagekomen moeten worden verschillen in grootte en type van shops en ook in tijd. Op basis van ons (Youstice) recht om uw gebruik van Youstice (met inbegrip van het gebruik van Youstice logo) te beperken, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaand bericht in overeenstemming met lid 6 hieronder, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen en waarschuwen indien uw statistiek van opgeloste kwesties aantoont dat er risico bestaat van het niet nakomen van de genoemde criteria.

15. De verwachte gemiddelde prestatiewaarden van deze criteria zijn (i) 80% van de bereikte overeenkomsten en (ii) 98% uitvoeringen ervan. Het gebruik van het platform sluit de mogelijkheid voor partijen niet uit in beroep te gaan door middel van een gerechtelijke procedure, en de gebruikers stemmen ermee in dat de via het platform voorgestelde oplossing verschillend kan zijn van de beslissing van een rechtbank aan de hand van wettelijke bepalingen.

16. Openbaarmaking van de gegevens
Tijdens de looptijd van uw Overeenkomst zullen de online marktplaatsen waar u werkt en de wereldwijde keurmerken het Youstice logo verstrekken als onderdeel van uw beoordeling als verkoper. Door de aanvaarding van deze Overeenkomst gaat u akkoord om tijdens de looptijd van uw Overeenkomst de volgende gegevens te verstrekken aan online markten en keurmerken door het gebruikmaken van Youstice:

 • - uw handelsnaam en URL van website(s);
 • - geanonimiseerde statistiek van klachtenbeslechting m.b.t. uw kwesties;
 • - of u het wel of niet mogelijk maakt voor uw kopers om hun kwesties bij de gekozen aanbieders van online geschillenoplossing (ODR) in te dienen die vervolgens een neutrale persoon zullen aanstellen die een bindende beslissing uitbrengt;
 • - of u alle (of gedeelte van) administratieve kosten van de gekozen ODR-aanbieder wel of niet betaalt, waarvoor uw kopers normaal aansprakelijk zouden zijn; en
 • - wanneer uw schending van de Overeenkomst met Youstice de ontbinding van de Overeenkomst tot gevolg heeft.

Youstice heeft ook het recht om deze gegevens openbaar te maken.

17. NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE
U garandeert dat u alle informatie die u gedurende de looptijd aan ons heeft doorgegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uzelf en/of uw kwesties volledig en nauwkeurig is. U verbindt zich ertoe om ons onmiddellijk te informeren over eventuele wijzigingen of updates van dergelijke informatie.

18. Ontbinding van Overeenkomst
De Overeenkomst kan ontbonden worden en daarmee kan ook uw toegang tot Youstice-diensten inclusief het Youstice -logo worden teruggetrokken op een van de volgende manieren:

 • a. Het is niet altijd mogelijk uw Overeenkomst te ontbinden gedurende een abonnement. U heeft echter altijd het recht om uw account met onmiddellijke ingang te verwijderen door op "Account verwijderen" in uw Profiel te klikken. U ontvangt een geautomatiseerde verificatiemail en als u deze bevestigt wordt uw Youstice-dienstverlening per direct beëindigd. Uw Overeenkomst wordt automatisch vernieuwd nadat u nieuwe abonnementskosten hebt betaald aan het einde van uw huidige abonnementsperiode.
 • b. Wij (Youstice) hebben het recht om de activering van de dienst(-en) die u bestelde te beperken, op te schorten of uit te stellen en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de afgesproken kosten niet op tijd zijn betaald.
 • c. Wij (Youstice) hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijk effect en zonder compensatie of terugbetaling, indien wij schending van de voorwaarden vaststellen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot uw niet-nakomen van de voorwaarden van Youstice logo, bijvoorbeeld als u de link naar Youstice verwijdert, deactiveert of op enige wijze Youstice op uw website(-s) deactiveert. Wij (Youstice) hebben het recht om de activering van de bestelde dienst(-en) te beperken, op te schorten of uit te stellen en de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand bericht, naar eigen goeddunken, als er een risico van een materieel misbruik bestaat, als er frauduleus gedrag of andere onrechtmatige activiteiten verbonden met of aangaande uw gebruik van Youstice wordt vastgesteld.

19. Wijzigingen van deze Youstice gebruiksvoorwaarden
Als we besluiten om eventuele wijzigingen in deze Youstice-gebruiksvoorwaarden door te voeren, zullen wij u op de hoogte brengen van deze intentie en alle wijzigingen per e-mail 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, bekendmaken. Wanneer u Youstice voor de eerste keer gebruikt nadat dergelijke gemelde wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt in met de nieuwe, gewijzigde tekst van Youstice-gebruiksvoorwaarden. U wordt via e-mail geïnformeerd over uw aanvaarding van de gewijzigde Youstice-gebruiksvoorwaarden.

20. Andere bepalingen:

 • a. Youstice kan niet garanderen dat alle geschillen via Youstice zullen succesvol worden opgelost. IN DAT OPZICHT BEGRIJPT U EN GAAT U AKKOORD DAT YOUSTICE NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR DE GESCHILLEN EN IN DIT VERBAND ZICH TEGEN ALLE AANSPRAKEN ZAL VRIJWAREN.
 • b. Bevoegdheid. Ons Youstice-systeem is bestemd voor de personen van 18 jaar of ouder. Toegang of gebruik van Youstice door de personen jonger dan 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Door de toegang of gebruik van Youstice bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent.
 • c. Vrijwaringsclausule. YOUSTICE WEBSITE, PLATFORM EN DIENSTEN WORDEN VERLEEND ZOALS ZE ‘ZIJN’, ZONDER GARANTIE VAN ENIG SOORT, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. YOUSTICE VERLEENT GEEN GARANTIE DAT DE YOUSTICE WEBSITE, PLATFORM OF DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT ZE TER BESCHIKKING ZULLEN ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE WIJZE.
 • d. Beperking van aansprakelijkheid. U ERKENT EN VERLEENT DEZE GOEDKEURING IN DE MATE WAARIN DIT DOOR DE WET- EN REGELGEVING IS TOEGESTAAN, DAT HET GEHELE RISICO VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN YOUSTICE WEBSITE, PLATFORM EN DIENSTEN DOOR U WORDT GEDRAGEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID VAN YOUSTICE, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDENDE MET DEZE VOORWAARDEN OF GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN OM YOUSTICE WEBSITE, PLATFORM OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE BEDRAGEN OVERSCHRIJDT, DIE AAN YOUSTICE DOOR U WAREN BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN WEBSITE, PLATFORM OF DIENSTEN OVER TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN EEN KLACHT, DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID INDIEN U BETALINGEN AAN YOUSTICE HEBT GEDAAN; OF INDIEN U GEEN VERGOEDINGEN AAN YOUSTICE HEBT GEDAAN, EEN HONDERD VS DOLLARS ($100), INDIEN VAN TOEPASSING.
 • e. Bewijs. Alle informatie die wordt uitgewisseld langs de elektronische weg, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail of sms, mobiele data en log data-verbinding met de website zijn bindend als bewijs tussen u en Youstice. Gearchiveerde exemplaren van contractdocumenten, bestellingen en facturen die zijn opgeslagen op betrouwbare en duurzame media kunnen worden geproduceerd als bewijsmateriaal.
 • f. Toegepast recht. Op deze Overeenkomst is het Engelse recht van toepassing. j.. Contact met Youstice. Heeft u nog vragen over deze gebruiksvoorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met Youstice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.