Zasady Rozstrzygania Sporów Online

Zasady te zostały stworzone dla niskowartościowych licznych transakcji, dotyczących sprzedaży towarów i świadczenia usług poprzez kanały komunikacji elektronicznej.

Artykuł 1: Zakres zastosowania

Zasady zostały stworzone do obsługi sporów online w ramach systemu Youstice. Następujące dokumenty stanowią integralną część Zasad:

(a) Zakres kryteriów korzystania definiujący dozwolone reklamacje, prawo do obrony są wdrożone w Youstice; oraz

(b) Wskazówki I minimalne wymagania dla dostawców usług Rozstrzygania Sporów Online (RSO)

Artykuł 2: Komunikacja

Cała komunikacja w procesie RSO odbywać się będzie środkami elektronicznymi poprzez platformę RSO Youstice.

Artykuł 3: Wskazanie neutralnego eksperta

 1. 1. W przypadku, kiedy składający I przyjmujący reklamację nie osiągną porozumienia na etapie negocjacji, dostawca ODR poprzez platform RSO Youstice wskaże jednego neutralnego eksperta z listy zakwalifikowanych ekspertów znajdującej się w posiadaniu dostawcy RSO.

 2. 2. Neutralny ekspert zadeklaruje przed dostawcą RSO swoją niezależność i ujawni mu wszelkie okoliczności powstałe podczas wykonywania czynności dla RSO, które mogłyby poddać w uzasadnioną wątpliwość jego bezstronność i niezależność. Na podstawie ujawnionej w ten sposób informacji, dostawca RSO może wedle uznania nie wskazać danego eksperta. Po wskazaniu neutralnego eksperta, dostawca RSO powiadomi o tym strony sprawy.

 3. 3. Każda ze stron ma prawo wnieść sprzeciw co do wyboru danego eksperta bez podawania powodu.

 4. 4. Kiedy jedna ze stron wniesie sprzeciw co do wyboru neutralnego eksperta, dany ekspert zostaje automatycznie zdyskwalifikowany, a na jego miejsce dostawca RSO wskaże kolejnego eksperta. Każdej ze stron przysługują maksymalnie trzy (3) automatyczne zmiany ekspertów.

 5. 5. Jeżeli w trakcie postępowania RSO zaistnieje konieczność wymiany neutralnego eksperta na innego , dostawca RSO poprzez platform RSO niezwłocznie wskaże innego eksperta z listy zakwalifikowanych i zaakceptowanych przez siebie ekspertów. Postępowanie RSO zostaje wznowione w momencie, kiedy neutralny ekspert, który został wymieniony na innego przestaje pełnić swoje funkcje.

Artykuł 4: Uprawnienia obowiązki neutralnego eksperta

 1. 1. Na mocy Zasad i wszelkich mających zastosowanie powinności wynikających z prawa, neutralny ekspert może przeprowadzać postępowanie RSO w sposób, który uzna za stosowny.

 2. 2. W trakcie wykonywania swoich funkcji, zgodnie z Zasadami, ekspert będzie przeprowadzał postępowanie RSO w taki sposób, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień i kosztów oraz by zapewnić uczciwy i skuteczny proces rozstrzygnięcia sporu. W tym czasie, ekspert pozostanie całkowicie niezależny i bezstronny i będzie traktował obie strony w taki sam sposób. Neutralny ekspert nie będzie się angażował w jakąkolwiek komunikację z którąkolwiek ze stron, bez umieszczenia w kopi i korespondencji drugiej strony.

 3. 3. Ekspert określi wagę materiałów dostarczonych przez strony oraz korespondencję przez nie wystosowaną. Postępowanie RSO będzie prowadzone wyłącznie na podstawie tych materiałów i korespondencji, chyba, że ekspert zdecyduje inaczej.

 4. 4. Ekspert nie może rozpatrzyć sprawy, jeśli jest ona wyraźnie bezpodstawna lub obelżywa.

 5. 5. W przypadku, gdy bez podania wyjątkowych okoliczności, strona nie stosuje się do ram czasowych wyznaczonych przez niniejsze Zasady eksperta, neutralny ekspert podejmie decyzję w sprawie reklamacji. W przypadku, gdy bez podania wyjątkowych okoliczności, strona nie spełnia wymogu dostarczenia materiałów wynikających z niniejszych Zasad lub prośby eksperta, ekspert wyciągnie z nich takie wnioski, jakie uzna za stosowne.

Artykuł 5: Neutralne rozwiązanie

 1. 1. Niezależnie od okoliczności neutralny ekspert wyda decyzję niezwłocznie w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od powołania go. Dostawca RSO przekaże tę decyzję stronom.

 2. 2. W każdym przypadku neutralny ekspert podejmie decyzje w oparciu o wszelkie istotne fakty i okoliczności, w tym wszystkie rzekome prawa, których domagają się strony.

 3. 3. Decyzja zostanie podjęta w formie pisemnej zawierającej elektroniczny podpis eksperta i wskazywać będzie datę oraz zwięzłe podstawy jej wydania. Za zgodą wszystkich stron decyzja może zostać podana do wiadomości publicznej lub w przypadku, gdy zakres jej ujawnienia podyktowany jest obowiązkiem wobec prawa, także w celu ochrony i dochodzenia prawa lub w związku z postępowaniem prawnym przed sądem lub innym kompetentnym organem.

 4. 4. Decyzja będzie dla stron wiążąca w taki sam sposób, jakby stanowiła ich indywidualną ugodę. Strony nadal mają prawo do wniesienia pozwu w tej samej sprawie. Strony niezwłocznie zastosują się do wydanej decyzji.

Artykuł 6: Wyłączenie odpowiedzialności

Zastrzegamy, że w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania którejkolwiek ze stron, ani neutralny ekspert ani dostawca RSO nie będzie odpowiedzialny przed stronami za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie w związku z postępowaniem RSO.

Artykuł 7: Koszty

Neutralny ekspert w swojej decyzji zawrze koszty administracyjne dostawcy, które poniesie jedna lub obie ze stron. Każda ze stron reguluje własny koszt.