Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Používaním Youstice súhlasíte s tým, že Youstice bude zbierať Vaše osobné údaje. Chápeme dôležitosť ochrany dát a zaväzujeme sa k ochrane osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako Youstice nakladá s osobnými údajmi, ktoré zbiera a spracováva (napr. poštové adresy, emaily a telefónné čísla) a údajmi týkajúcimi sa Vašich sporov riešených v rámci Youstice.

Spoločnosť Youstice ako kontrolór údajov vykonáva spracovávanie osobných údajov týkajúcich sa používateľov Youstice.

Účel zberu údajov

Zbierame a spracovávame len údaje získané od Vás, naších užívateľov, a to len za účelmi:

  • - vytvorenia používateľského účtu
  • - riadenia a monitorovania služby alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Youstice, t.j. riešenia konkrétneho prípadu alebo prípadov.

Požadované údaje pre tieto formálne účely sú označené hviezdičkou pri vypĺňaní formuláru. V prípade ich absencie nebude požiadavka používateľa spracovaná a/alebo všetky funkcionality služby nebudú dostupné.

Prijímatelia dát

Umožňujeme prístup k Vaším údajom druhej strane sporu a to tam, kde je to potrebné, Vami vybraným spotrebiteľským centrám, trustmarkom alebo poskytovateľom služieb (napr. poradca), ich príslušným organizáciám v krajine predajcu a tiež Vášmu vybranému poskytovateľovi online riešenia sporov (ODR) a jeho príslušnému neutrálovi.

Vzhľadom k prenosu a prístupu k osobným údajom, ako boli popísané vyššie, sa údaje prenášajú a sú prístupné iba v prípade potreby pri poskytovaní služby a v rozsahu aktivít poskytovateľa služieb. V takom prípade prijímateľ má zmluvný záväzok rešpektovať bezpečnosť a súkromnie údajov a zaväzuje sa implementovať potrebné opatrenia.

Vaše práva

Máte právo dožadovať sa, získavať prístup a opravovať všetky Vaše údaje a máte právo podať námietku voči ich spracovaniu na legitímných miestach. Svoje právo si môžete uplatniť zaslaním listu spoločne s kópiou podpísaného identifikačného dokumentu na adresu: Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko.

Ste zaviazaný spĺňať ustanovenia príslušnej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Predovšetkým nesmiete zbierať alebo zneužívať osobné údaje, alebo inak konať spôsobom, ktorý by negatívne ovplyvnil súkromie alebo reputáciu iných.

Ste sami zodpovední za aktivity odohrávajúce sa na Vašom účte a vždy musíte držať svoje heslo v tajnosti. Youstice nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené neautorizovaným použitím Vášho účtu.

Svedecká reklama

Na svojej webstránke môžeme uverejňovať svedectvá našich zákazníkov, ktoré môžu obsahovať osobné identifikačné informácie, ako napríklad meno zákazníka. Avšak, pred uverejnením svedeckej reklamy si zaobstaráme súhlas zákazníka s uverejnením jeho mena pri jeho výpovedi.

Anonymizácia

Budeme anonymizovať určité dáta z Vašich prípadov a použijeme ich v anonymizovanej podobe, aby sme pomohli iným používateľom Youstice pri riešení ich sporov. Anonymizované údaje sú také, ktoré neobsahujú žiadne osobné identifikačné informácie.

Spôsobilosť

Systém Youstice je určený len pre osoby staršie ako 18 rokov. Akýkoľvek prístup alebo používanie Youstice osobami mladšími ako 18 rokov je vyslovene zakázané. Využívaním služieb Youstice potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

Cookies

Používame „cookies“, rovnako ako iné weby, za účelom zbierania informácií. Youstice môže nastaviť cookies pre Váš webový prehliadač pri Vašom prístupe na našu webovú stránku alebo pri Vašom využívaní služieb a produktov Youstice.

„Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na Vašom počítači a identifikuje Váš prehliadač počas Vašej práce na príslušnej webovej stránke. „Cookies“ môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií užívateľa. Web môže nastaviť „cookie“ pre konkrétneho užívateľa jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú. Prehliadač umožňuje jedine prístup web stránky ku „cookies“ tejto webstránky, nie ku „cookies“ z iných web stránok.

Používame rôzne typy „cookies“:

  • 1. Nevyhnutné: „striktne nevyhnutné cookies“: Určité „cookies“ sú nevyhnutné pre Vaše využívanie našej webstránky a sú prítomné vždy, keď používate náš web. Neobsahujú žiadne osobné údaje.
  • 2. Skúsenosť so stránkou: „funkčné cookies“: Funkčné „cookies“ umožňujú našej stránke pamätať si Váš výber a Vaše osobné parametre, aby Vám mohli navrhovať personalizované funkcie počas Vášho používania našej stránky.
  • 3. Výkon a prevádzka: „analytické cookies“: Analytické „cookies“ umožňujú rozpoznávanie návštevníkov našej stránky a všeobecným a anonymizovaným spôsobom merajú informácie o používateľoch, ako napríklad frekvencia návštev podstránok, dĺžka návštev atď. Umožňujú nám zlepšovať našu webstránku.

Prečo používame „cookies“? Cookies inšťalované na Youstice sú zamerané výlučne na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami a sú striktne nevyhnutné pre poskytovanie služby. Keď prehľadávate našu webstránku a využívate našu aplikáciu, „cookies“ sa budú inštalovať a sprístupňovať, aby nám pomohli analyzovať Vašu používateľskú skúsenosť a prenos dát na našej webstránke. Máte možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním Vášho prehliadača tak, ako je to opísané nižšie.

Ako môžete spravovať svoje „cookies“? Na spravovanie svojich „cookies“ máte niekoľko možností. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby pri pôvodných nastaveniach akceptovala „cookies“, ale môžete sa rozhodnúť systematicky prijímať alebo odmietať všetky „cookies“ alebo iba „cookies“ od určitých vydavateľov. Taktiež si môžete svojch prehliadač nastaviť tak, aby predtým, ako prebehne ich inštalácia, prijímal alebo odmietal „cookies“ prípad od prípadu. Rovnako si môžete pravidelne vymazávať „cookies“ zo svojho koncového zariadenia pomocou prehliadača. Nezabudnite si nastaviť všetky prehliadače na všetkých Vašich koncových zariadeniach (tablety, smartfóny, počítače).

Každý prehliadač má svoj vlastný spôsob spravovania „cookies“ a ich nastavení. Konfigurácia jednotlivých prehliadačov je opísaná v ich menu, v časti Pomoc, kde nájdete informácie o tom, ako zmeniť nastavenia „cookies“. Napríklad:

Napriek tomu, prosím, vezmite na vedomie, že ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môžete tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastaicm stránky, za čo nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Zároveň, prosím, vezmite na vedomie, že ak sa rozhodnete odmietnuť „cookies“, na Vašom zariadení sa nainštaluje „odmietavá cookie“. Ak túto „cookie“ pre odmietnutie odstránite, nebude ďalej možné zistiť, že ste túto „cookie“ chceli mať nainštalovanú. Podobne, ak sa rozhodnete prijímať „cookies“, do Vášho zariadenia sa nainštaluje „prijímacia cookie“. Z týchto dôvodov by ste nemali vymazávať odmitavé a prijímajúce„cookies“.

Zadržiavanie a archivácia

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade riešenia prípadu, pre ktorý ste tieto informácie zadali. Vyriešenie prípadu chápeme ako dosiahnutie dohody alebo vydanie rozhodnutia a tiež sledovanie implementácie takýchto riešení. Keď je prípad vyriešený z akéhokoľvek dôvodu (napr. implementáciou dosiahnutej dohody, vydaním rozhodnutia, alebo v prípade, že niektorý z predpísaných časových limitov vyprší), obe strany a relevnatný poskytovateľ ODR budú informovaní, že môžu požiadať Youstice buď o archiváciu, alebo o vymazanie zložky daného prípadu. V prípade, že strana bude mlčať, zložka prípadu pre túto stranu bude vymazaná z online platformy Youstice po uplynutí 90 dní.

Navyše, ak ste podnikateľ a uzatvorili ste s nami Používateľskú zmluvu Youstice, budeme archivovať nasledovné údaje po dobu trvania Používateľskej zmluvy: Vaše meno, adresu, webstránku alebo webstránky, e-mail a telefónne číslo (ak ho poskytnete).

Ak ste individuálny používateľ zaregistrovaný v Youstice, budeme archivovať Vaše registračné údaje po dobu dvanástich mesiacov od Vášho posledného prípadu. Vaše registračné údaje zahŕňajú Vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo (ak ho poskytnete).

Pre každý prípad a pre vyhnutie sa akýmkoľvek pochybnostiam Youstice uchováva Vaše osobné údaje iba na dobu nevyhnutnú na vykonanie krokov, pre ktoré boli tieto údaje uvedené a v súlade s platnou legislatívou.

Zachovanie dôvernosti a bezpečnosti

Postupujeme podľa všeobecne akceptovaných štandardov nášho odboru pre zaistenie ochrany osobných údajov vrátane e-mailových adries tak počas získavania týchto údajov ako aj po ich získaní. Prístup k osobným údajom obmedzujeme na zamestnancov a/alebo konzultantov, ktorí k ním podľa nás musia mať nevyhnutne prístup a ktorí majú povinnosť zachovávať dôverný charakter týchto údajov.

Vyhradzujeme si právo odovzdať Vaše osobné údaje, pokiaľ si to vyžaduje zákon.

Zmeny týchto Zásad

V prípade, že sa rozhodneme vniesť zmeny do týchto Zásad, budeme Vás o tom informovať ich zverejnením na našej domovskej stránke a na ďalších miestach, ktoré uznáme za vhodné tak, aby ste boli oboznámení s tým, aké informácie zbierame a ako a za akých okolností ich používame. Tieto Zásady môžeme taktiež zmeniť, aby reflektovali zmeny v zákonoch a nariadeniach a rozhodnutia orgánov na ochranu údajov.

Kontakt na Youstice

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa tohto vyhlásenia, kontaktuje nás, prosím, e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..