Všeobecné obchodné podmienky

1. Právne informácie.
Youstice platforma a služby sú poskytované spoločnosťou Youstice SK, a.s., ktorá je registrovaná v Slovenskej republike so sídlom na adrese Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, s registračným čislom 43 798 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 1107/S.

Ďalšie informácie:

 • - E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Youstice je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj online platformy a služieb v oblasti online riešenia sporov.

2. Používanie Youstice.
Youstice je globálny online systém, ktorý pomáha svojím užívateľom riešiť ich právne spory.

3. Vaše právo používať Youstice.
Predajca (Vy) máte právo používať Youstice, pokiaľ budete dodržiavať ustanovenia Používateľskej zmluvy Youstice. Používateľská zmluva Youstice zahrňuje tieto Všeobecné obchodné podmienky Youstice a príslušný Cenník Youstice. Zároveň prehlasujete, že:

 • - máte právnu kapacitu prijať a súhlasiť s Používateľskou zmluvou Youstice;
 • - máte potrebné vybavenie na prístup do Youstice platformy;
 • - máte platnú e-mailovú adresu;
 • - súhlasíte, že prijatie týchto Podmienok používania Youstice elektronickou formou má pre zúčastnené strany rovnakú preukázateľnú hodnotu ako papierová komunikácia.

4. Zaväzujete sa k spĺňaniu všetkých podmienok Používateľskej zmluvy a platných miestnych zákonov a regulácií vrátane ochrany dát a zákonov týkajúcich sa inteleketuálneho vlastníctva.

5. Vynútiteľnosť.
Tieto Podmienky používania Youstice nadobúdajú záväznosť v momente Vášho súhlasu počas registrácie v Youstice. Vo všetkých prípadoch sa tieto Podmienky používania považujú za Vami prečítané a odsúhlasené dátumom Vášho prvého použitia Youstice platformy.

6. Prístup na platformu.
Používanie platformy vyžaduje, aby sa na ňu používateľ pripojil cez internet.

7. Technické špecifikácie.
Youstice sa usile poskytovať kvalitné služby. Umožňuje používateľom využívať dostupné komunikačné prostriedky za najlepších možných podmienok. V súvislosti s povahou a komplexnosťou internetovej siete a jej technickými vlastnosťami, časmi odozvy potrebnými na poradedentstvo, odpoveďami na otázky či s prenosom informácií, spoločnosť Youstice vynakladá v súlade s aktuálnym technickým stavom primerané úsilie na to, aby umožnila prístup a používanie platformy. Youstice fakticky nemôže zaistiť absolútnu dostupnosť či prístupnosť platformy, ktorá poskytuje prístup k službám. Youstice nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z možných zmien a/alebo dočasnej nedostupnosti, alebo permanentnej výluky celej stránky alebo platformy, alebo ich častí.

8. Používateľ je sám zodpovedný za uchovávanie a utajenie svojho hesla rovnako ako za následky jeho prezradenia komukoľvek inému. Každé použitie platformy s použitím hesla, ktoré bolo priradené používateľovi, sa považuje za použitie platformy daným zákazníkom.

9. Súhlasíte s tým, že budete používat Youstice platformu a všetky informácie akéhokoľvek druhu, ku ktorým budete mať prístup, v súlade s verejným poriadkom, morálkou a právami tretích strán.

Súhlasíte s tým, že nebudete narúšať používanie platformy inými používateľmi, nebudete sa prihlasovať na používateľské účty tretích strán a nebudete vnikať do tých častí stránky, ku ktorým je prístup zakázaný.

Spoločnosť Youstice nezodpovedá za žiadne nesprávne fungovanie platformy z dôvodu zásahu vyššej moci.

10. Cena za používanie Youstice.
Vaše používanie Youstice je podmienené platbou poplatkov. Výška týchto poplatkov za našu službu alebo služby vychádza z Cenníku Youstice platného v dobe Vášho nákupu príslušnej služby alebo služieb Youstice.

11. Pridružené obchody.
Používateľská zmluva Youstice sa vzťahuje na Vás ako aj na všetky obchody, ktoré registrujete v rámci Youstice (Pridružené obchody). Odsúhlasením Používateľskej zmluvy Youstice potvrdzujete, že Vaše Pridružené obchody taktiež akceptujú a zaväzujú sa dodržiavať ustanovania Používateľskej zmluvy Youstice.

12. Intelektuálne vlastníctvo.
Všetko intelektuálne vlasníctvo obsiahnuté v Youstice, či už sa jedná o literárne a umelecké vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo, alebo „know-how“, je a zostáva výlučným vlastníctvom spoločnosti Youstice. Akákoľvek reprodukcia a/alebo reprezentácia, čiastočná alebo úplná, bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Youstice je zakázaná. Rovnako sú zakázané akékoľvek ďalšie kroky, ktoré by priamo alebo nepriamo porušovali práva na intelektuálne vlastníctvoYoustice.

13. Logo Youstice.
Okrem Vašich práv uvedených vyššie máte právo používať logo Youstice. Toto logo je ochrannou známkou vo vlastníctve Youstice. Máte právo toto logo používať, len pokiaľ budete bez prerušenia spĺňať nasledujúce podmienky:

 • a. Musíte umiestniť logo Youstice na Vašu aktívnu webovú stránku alebo stránky, spolu s odkazom na Youstice a upozornením pre Vašich zákazníkov, že sa jedná o odkaz na webovú stránku, kde môžu riešiť svoje prípadné sťažnosti; a
 • b. Musíte neprerušene dodržiavať zásady najlepšej praxe v oblasti riešenia zákazníckych sťažností. Zásady najlepšej praxe zahrňujú okrem iného nasledujúce: (i) dosiahnutie dohody s Vašimi zákazníkmi o ich sťažnostiach vo vysokom percente prípadov; a (ii) promptné vykonanie prakticky všetkých dosiahnutých dohôd alebo vydaných rozhodnotí neutrálmi, vymenovanie príslušným poskytovateľom online riešenia sporov (ODR). Nepodanie odpovede, resp. námietky na sťažnosť podanú proti Vám alebo neumožnenie eskalácie zákazníkovej sťažnosti poskytovateľovi ODR služieb, ktorého ste si predtým vybrali, má rovnaké dôsledky, ako nesplnenie povinností vykonať dosiahnutú dohodu alebo vydané rozhodnutie.

14. Youstice bude neustále monitorovať Vaše dodržiavanie vyššie uvedených kritérií. Presné hodnoty týchto kritérií sa líšia podľa veľkosti a typu predajcov a taktiež sa môžu meniť časom. Na základe nášho (Youstice) práva obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Vaše používanie Youstice (toto zahŕňa aj používania loga Youstice) bez predošlého upozornenia a v súlade s odstavcom 18 nižšie Vás budeme informovať vopred emailom, pokiaľ štatistiky Vašich sporov budú vykazovať riziko nedodržania týchto kritérií.

15. Očakávané priemerné hodnoty predpísaných kritérií sú: (i) v 80% prípadov bude so zákazníkmi dosiahnutá dohoda v ich sťažnostiach; a (ii) v 98% prípadov bude promtne implementovná dohoda alebo vydané rozhodnutie. Používanie našej platformy nevylučuje možnosť strán riešiť svoj spor pomocou právnych procesov a používatelia súhlasia s tým, že riešenia navrhované v platforme Youstice môžu byť iné ako rozhodnutie príslušného súdu podľa platných právnych procesov.

16. Zdieľanie dát.
V priebehu platnosti Vašej Používateľskej zmluvy Youstice budú online trhy, na ktorých pôsobíte, a trustmarky, ktorých sa zúčastňujete kdekoľvek na svete zobrazovať logo Youstice v spojení s Vami (predajcom) ako súčasť Vášho online hodnotenia. Akceptovaním Vašej Používateľskej zmluvy Youstice súhlasíte, že v priebehu platnosti tejto zmluvy môže Youstice komunikovať nasledujúce údaje online trhom a trastmarkom používajúcim Youstice:

 • a. vaše obchodné meno (firmu) a URL Vašej webovej stránky alebo stránok;
 • b. anonymizované štatistiky Vašich sporov;
 • c. informácie o tom, či umožňujete vašim zákazníkom eskalovať ich sťažnosti k vybraným poskytovateľom ODR, ktorí následne menujú neutrála vydávajúceho záväzné rozhodnutie v príslušnom spore;
 • d. informácie o tom, či ste sa zaviazali hradiť všetky alebo časť administratívnych poplatkov vybraného poskytovateľa ODR, ktoré by inak boli povinní hradiť Vaši zákazníci; a
 • e. informácie o tom, či bola Vaša Používateľská zmluva Youstice ukončená z dôvodu Vášho porušenia zmluvných podmienok.

Youstice má taktiež právo zverejniť tieto údaje.

17. Presnosť informácií.
Potvrdzujete, že všetky informácie uvedené v tejto zmluve, vrátane informácií o Vás a Vašich sporoch sú kompletné a presné. Zaväzujete sa informovať nás bezodkladne o všetkých zmenách a aktualizáciách

18. Ukončenie Používateľskej zmluvy Youstice.
Vaša Používateľská zmluva Youstice a tým aj Vaše právo na prístup k službám Youstice, vrátane práva používať logo Youstice, môže byť ukončená z ľubovoľného z nasledujjúcich dôvodov:

 • a. Nie je možné ukončiť Používateľskú zmluvu Youstice počas predplatného obdobia. Napriek tomu máte vždy právo kedykoľvek ukončiť svoj Youstice účet s okamžitou účinnosťou tým, že kliknete na „Ukončiť zmluvu s Youstice“ vo Vašom profile. Následne dostanete automatický e-mail. V prípade, že ho potvrdíte, Vaše služby Youstice budú okamžite ukončené. Vaša zmluva bude automaticky obnovená potom, ako zaplatíte nový predplatný poplatok na konci Vášho aktuálneho predplatného obdobia.
 • b. My (Youstice) máme právo obmedziť, pozastaviť alebo odložiť aktiváciu Vami objednaných služieb Youstice alebo ukončiť Vašu Používateľskú zmluvu Youstice s okamžitou účinnosťou, pokiaľ dohodnutá cena za tieto služby nebola včas a celá uradená.
 • c. My (Youstice) máme právo ukončiť Vašu Používateľskú zmluvu Youstice s okamžitou účinnosťou a bez nároku na kompenzáciu alebo vrátenie peňazí, ak porušíte ľubovoľné ustanovenia tejto Používateľskej zmluvy, predovšetkým ak nedodržíte podmienky pre používanie loga Youstice, napr. ak odstraníte, deaktivujete alebo inak vyradíte z prevádzky odkaz na Youstice na Vašej webovej stránke alebo stránkach. My (Youstice) máme právo obmedziť, pozastaviť alebo odložiť aktiváciu Vami objednaných služieb Youstice, alebo ukončiť Vašu Používateľskú zmluvu Youstice s okamžitou účinnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia, ak podľa našej úvahy existuje reálne riziko zneužitia, podvodu, nezákonného uživania alebo iného nezákonného jednania v súvislosti s Vašim používaním Youstice.

19. Zmeny týchto Podmienok používania Youstice.
V prípade, že sa rozhodneme vniesť akékoľvek zmeny do týchto Podmienok používania, upozorníme Vás o našich zámeroch e-mailom 30 dní pred dátumom vstupu týchto zmien do platnosti. Použitím Youstice po prvýkrát potom, ako boli vykonané takéto oznámené zmeny, prijímate a súhlasíte s novým upraveným znením textov Podmienok o používaní Youstice. Budeme Vás informovať o Vašom súhlase s upravenými Podmienakmi používania Youstice e-mailom.

20. Ostatné ustanovenia:

 • a. Youstice nemôže zaručiť, že všetky spory riešené pomocou služieb Youstice budú úspešné vyriešené. Ste si vedomý a súhlasíte, že spoločnosť Youstice nie je zodpovedná za jednotlivé spory alebo ich výsledky a v tejto súvislosti nemáte žiadne nároky voči Youstice.
 • b. Spôsobilosť. Systém Youstice je určený len pre osoby staršie ako 18 rokov. Akýkoľvek prístup k službám Youstice a ich využívanie osobami mladšími ako 18 rokov je vyslovene zakázaný. Používaním Youstice potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.
 • c. Žiadna záruka. Webstránka, platforma a služby youstice sa poskytujú „ako stojí a ležia“ t.j. bez akejkoľvek záruky, explicitnej či implicitnej, za to, že webstránka, platforma alebo služby youstice budú spĺňať Vaše očakávania, alebo že budú neprerušene k dispozícií, alebo že budú celkom bezpečné, alebo že nebudú obsahovať žiadne vady.
 • d. Obmedzenie zodpovednosti. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že v najvyššej miere povolenej príslušným právom ležia všetky potenciálne riziká vyplývajúce z Vášho prístupu k Youstice a užívanie služieb, webu alebo platformy Youstice úplne na Vás. V žiadnom prípade nepresiahne celková zodpovednosť Youstice čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie služieb Youstice v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch pred udalosťou, na základe ktorej vznikol Váš prípadný nárok voči Youstice alebo pokiaľ ste žiadne čiastky Youstice neplatili, čiastku jedno sto (100) amerických dolárov.
 • e. Dôkazový materiál. Všetky informácie zdieľané elektronicky, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na e-mail, SMS, mobilné dáta a výpis dátového pripojenia na webstránku, sú záväzné ako dôkazový materiál medzi Vami a Youstice. Archivované kópie zmluvných dokumentov, objednávok a faktúr uložené na spoľahlivom a trvanlivom médiu môžu byť použité ako dôkazový materiál.
 • f. Rozhodné právo. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Youstice a celá Používateľská zmluva Youstice sa riadi anglickým právom.
 • g. Kontakt na Youstice. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Všeobecných obchodných podmienok Youstice, napíšte nám, prosím, na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..