Youstice Pravidlá pre online riešenie sporov (Pravidlá)

Tieto Pravidlá sú určené pre použitie v riešení sporov pri transkaciách s nízkou hodnotou a vyskoým objemom, týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služieb. Strany, ktorých sa tieto Pravidlá týkajú zahŕňajú zákazníkov, predajcov a/alebo poskytovateľov služieb.

Článok 1: Rozsah pôsobnosti

Tieto Pravidlá sú určené na využitie v rámci online riešenia sporov (ODR) prostredníctvom Youstice. Nasledujúce dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť Pravidiel:

(a) Rozsah spôsobilosti sporov, ktorý zahŕňa povolené typy sťažností, námietok a nápravných opatrení tak, ako sú implementované v Youstice; a

(b) Pravidlá, minimálne požiadavky a odporúčania pre poskytovateľov online riešenia sporov (ODR) tak, ako sú uvedené v: United Nations Commission
on International Trade Law
Working Group III (Online Dispute Resolution): Proposal on principles applicable to Online Dispute Resolution providers and neutrals, Twenty-fifth session
New York, 21-25 May 2012, 6 strán.

Článok 2: Komunikácia

Všetká komunikácia v priebehu procesu riešenia príslušného sporu bude vykonávaná elektronicky prostredníctvom platformy Youstice.

Článok 3: Vymenovanie neutrála

 1. 1. V prípade, že počas procesu vyjednávania nedôjde k dohode medzi sťažovateľom a respondentom, ODR poskytovateľ vymenuje prostredníctvom platformy Youstice neutrála zo zoznamu kvalifikovaných neutrálov, ktorý je vedený poskytovateľom ODR.

 2. 2. Neutrál je povinný prehlásiť, že je nezávislý, resp. oznámiť poskytovateľovi ODR kedykoľvek v priebehu procesu riešenia prúslušného sporu všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť a nestrannosť. ODR poskytovateľ sa na základe týchto informácií rozhodne, či neutrála vymenuje alebo nie. ODR poskytovateľ bezodkladne informuje strany o vymenovaní neutrála.

 3. 3. Každá strana má právo namietať proti vymenovaniu neutrála bez uvedenia dôvodu.

 4. 4. V prípade podania námietky je neutrál automaticky odvolaný a ODR poskytovateľ vymenuje nového neutrála. Každá strana má právo namietnuť najviac tri (3) krát v priebehu príslušného sporu.

 5. 5. Ak musí byť v priebehu sporu neutrál nahradený, ODR poskytovateľ vymenuje nového neutrála zo zoznamu kvalifikovaných neutrálov, ktorý je vedený ODR poskytovateľom, a bezodkladne o tom informuje obe strany. Proces riešenia sporu bude obnovený v štádiu, v ktorom pôvodný neutrál prestal vykonávať svoju funkciu.

Článok 4: Práva a povinnosti neutrála

 1. 1. Neutrál je oprávnený viesť proces riešenia sporu spôsobom, ktorý uzná za vhodný, pokiaľ bude dodržiavať tieto Pravidlá a platné právne povinnosti.

 2. 2. Neutrál v rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa týchto Pravidiel povedie riešenie sporu tak, aby sa vyhol zbytočným oneskoreniam a nákladom a aby zaistil spravodlivý a efektívny proces riešenia sporu. Neutrál musí ostať pri výkone svojej pôsobnosti vždy nezávislý a nestranný a musí zachovávať rovnaký prístup ku všetkým stranám. Neutrál je povinný všetku svoju komunikáciu s jednou zo strán súčasne poskytovať aj ostatným stranám.

 3. 3. Neutrál rozhodne o závažnosti materiálov a informácií získaných počas komunikácie so stranami. Proces riešenia sporu bude vedený iba na základe stranami podaných materiálov a vzájomnej komunikácie, ak neutrál nerozhodne inak.

 4. 4. Neutrál nesmie skúmať sťažnosť, ak je zjavne nepodložená alebo hanlivého charakteru.

 5. 5. Ak niektorá strana bez zásahu nepredvídateľných okolností nedodrží niektorú z lehôt predpísaných týmito Pravidlami alebo neutrálom, neutrál pristúpi k rozhodnutiu sporu. Ak niektorá strana bez zásahu nepredvídateľných okolností nedodrží niektoré ustanovenie alebo požiadavky týchto Pravidiel alebo neutrála, neutrál z toho vyvodí následky podľa svojho uváženia.

Článok 5: Rozhodnutie neutrála

 1. 1. Neutrál vydá rozhodnutie sporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní od svojho vymenovania. ODR poskytovateľ oznámi rozhodnutie stranám.

 2. 2. V každom spore neutrál pri rozhodovaní vezme do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré sa vzťahujú k danému sporu, vrátane všetkých práv deklarovaných stranami.

 3. 3. Rozhodnutie bude vydané v písomnej forme, musí byť elektronicky podpísané neutrálom s uvedením dátumu a miesta vydania a tiež bude obsahovať stručné odôvodnenie. Rozhodnutie je možné zverejniť iba so súhlasom všetkých strán, pokiaľ sa nejedná o požiadavku uloženú právnou povinnosťou za účelom ochrany alebo výkonu právom chráneného záujmu, alebo v rámci súdneho riadenia vedeného pred súdom alebo kompetentným správnym orgánom.

 4. 4. Rozhodnutie je pre strany záväzné tak, ako keby sa jednalo o ich súkromnú dohodu, okrem prípadu, ak zákazníková strana odmietne rozhodnutie vydané v rámci Youstice online platformy do 3 dní od dátumu vydania rozhodnutia. Avšak, takto odmietnutie nemá žiadny vplyv na platnosť alokovaných administratívnych poplatkov poskytovateľa ODR (viď Článok 7 nižšie), ktoré sú súčasťou rozhodnutia a ktoré nadobúdajú platnosť a záväznosť pre strany dátumom vydania rozhodnutia.

 5. 5. Strany majú naďalej právo podať súdnu žalobu s rovnakým predmetom sporu. Žiadna zo strán nesmie súdu poskytnúť informácie vygenerované v priebehu negociácie alebo ODR procesu pod dohľadom týchto Pravidiel bez písomného súhlasu druhej strany.

 6. 6. Strany vykonajú rozhodnutie bezodkladne.


Článok 6: Vylúčenie zodpovednosti

S výnimkou úmyselného poškodzovania alebo hrubej nedbalosti nenesú ODR poskytovatelia ani neutráli zodpovednosť za svoje jednanie alebo opomenutia vo vzťahu k ľubovoľnému online procesu riešenia sporov podľa týchto Pravidiel.

Článok 7: Cena za rozhodnutie

Neutrál vydáva rozhodnutie o administratívnych poplatkoch ODR poskytovateľa pre jednu alebo obe strany, pričom každá zo strán je povinná uhradiť svoje náklady.