Pravilnik za SRS

Pravilnik je namenjen rabi v kontekstu transakcij nizke vrednosti in visokega volumna, ki vključujejo prodajo izdelkov in izvajanje storitev. Stranke po tem Pravilniku vključujejo stranke, trgovce na drobno in/ali izvajalce storitev.

 

1. člen: Področje uporabe

Ta Pravilnik je namenjen za uporabo v okviru spletnega reševanja sporov prek Youstice. Naslednji dokumenti tvorijo sestavni del tega Pravilnika:

a) obseg primernosti opredeljuje obseg dovoljenih pritožb ali reklamacij, utemeljevanj in pravnih sredstev oziroma popravnih ukrepov, kot jih uvaja Youstice;

b) smernice in minimalne zahtevke za ponudnike spletnega reševanja sporov (ponudnike SRS), kot je določeno v: dokumentu Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo, delovna skupina III (spletno reševanje sporov): Predlog o načelih, ki veljajo za ponudnike in nevtralne osebe, ki izvajajo spletno reševanje sporov, petindvajseta seja, New York, 21.–25. maja 2012, 6 strani.

 

2. člen: Komunikacije

Vse komunikacije v okviru postopka za spletno reševanje sporov se izvajajo v elektronski obliki prek platforme Youstice za spletno reševanje sporov.

 

3. člen: Imenovanje nevtralnih oseb

1. Če pritožnik in obtoženec ne dosežeta dogovora o njunem sporu v fazi pogajanj, ponudnik SRS prek platforme Youstice za SRS imenuje eno nevtralno osebo s seznama usposobljenih nevtralnih oseb, ki ga vzdržuje ponudnik SRS.

2. Nevtralna oseba bo razglasila svojo neodvisnost in ponudniku SRS razkrila kakršne koli okoliščine, ki bi se lahko pojavile kadar koli v postopku SRS in bi bile lahko vzrok za upravičene dvome glede njene nepristranskosti ali neodvisnosti. Na podlagi razkritih informacij se lahko ponudnik SRS po lastni presoji odloči, da ne bo imenoval te nevtralne osebe. Ko je nevtralna oseba imenovana, ponudnik SRS obvesti stranki o takšnem imenovanju.

3. Obe stranki se lahko pritožita nad imenovanjem nevtralne osebe, česar jima ni treba utemeljevati.

4. Kadar stranka nasprotuje imenovanju nevtralne osebe, se ta nevtralna oseba samodejno izloči iz postopka, ponudnik SRS pa imenuje novo nevtralno osebo.

Vsaka stranka je upravičena samodejno zavrniti imenovanje največ treh (3) nevtralnih oseb.

5.                   Če je treba v postopku SRS zamenjati nevtralno osebo, bo ponudnik SRS prek platforme za SRS imenoval novo nevtralno osebo, ki bo nadomestila prejšnjo nevtralno osebo, izbrana pa bo s seznama usposobljenih oseb, ki jih je odobril ponudnik SRS, in o tem nemudoma obvestil stranke. Postopek SRS se bo nadaljeval na stopnji, na kateri je zamenjana nevtralna oseba prenehala opravljati svoje funkcije.

 

4. člen: Pravice in dolžnosti nevtralne osebe

1. Skladno s Pravilnikom in z veljavnimi pravnimi obvezami lahko nevtralna oseba vodi postopek SRS na način, za katerega meni, da je primeren.

2. Nevtralna oseba, ki izvaja svoje funkcije skladno s Pravilnikom, izvaja postopek za SRS, da bi se izognili nepotrebnim zamudam in stroškom ter omogočili pošten in učinkovit postopek za reševanje spora. Pri tem bo nevtralna oseba ostala ves čas popolnoma neodvisna in objektivna, obe stranki pa bo obravnavala enako. Nevtralna oseba ne bo komunicirala z nobeno stranko, ne da bi o tem hkrati obvestila tudi drugo pogodbeno stranko.

3. Nevtralna oseba bo določila pomembnost gradiva, ki sta ga predložili stranki, pa tudi vso komunikacijo, ki je potekala med njima. Postopek za SRS se bo izvajal na osnovi teh gradiv in komunikacije, razen če se nevtralna oseba odloči drugače.

4. Nevtralna oseba ne more pregledati pritožbe, če se izkaže za očitno neutemeljeno ali žaljivo.

5. Če stranka – razen kadar gre za izjemne okoliščine – ne deluje skladno z nobenim rokom, ki jih določi ta Pravilnik ali nevtralna oseba, bo nevtralna oseba nadaljevala svojo odločitev glede pritožnika. Če stranka – razen kadar gre za izjemne okoliščine – ne deluje skladno z nobenim določilom tega Pravilnika ali ne izpolni nobenega zahtevka nevtralne osebe, bo nevtralna oseba prišla do takšnih zaključkov glede primera, kot se ji zdijo primerni.

 

5. člen: Nevtralen sklep

1. Nevtralna oseba bo brez zavlačevanja sprejela sklep, v vsakem primeru pa najpozneje v sedmih (7) koledarskih dneh po svojem imenovanju. Ponudnik SRS bo strankama sporočil odločitev nevtralne osebe.

2. Nevtralna oseba bo v vseh primerih pri odločanju upoštevala vsa pomembna dejstva in okoliščine, vključno z domnevnimi pravicami, ki jih uveljavljata obe stranki.

3. Odločitev bo vsebovala datum sprejetja in kratko obrazložitev odločitve. Odločitev se lahko javno objavi, če na to privolijo vse stranke, ali v obsegu, ki ga zahteva pravna dolžnost pogodbene stranke, ki želi zaščititi ali uveljavljati pravno pravico ali v povezavi s pravnim postopkom na sodišču ali pred pristojnim organom.

4. Odločitev bo zavezujoča za stranke, če predstavlja njihov zasebni dogovor, razen če stranka, ki je stranka v sporni transakciji, zavrne odločitev prek spletne platforme Youstice v treh (3) dneh od datuma, ko je bila izdana odločitev. Takšna zavrnitev ne vpliva na veljavnost razdelitve administrativnih stroškov ponudnika SRS (gl. 7. člen spodaj), ki tvori del odločitve ter postane veljaven in zavezujoč za stranke na datum, ko je izdana odločitev.

5. Stranke imajo še vedno pravico vložiti tožbo za isto zadevo. Nobena stranka brez pisnega dovoljenja druge stranke ne bo predala sodišču informacij, ki so skladne s tem Pravilnikom, nastale med pogajanji ali postopkom SRS.

6. Stranke bodo izvedle odločitev brez odlašanja.

 

6. člen: Izključitev odgovornosti

Razen ob namernem neprimernem ravnanju ali hudi malomarnosti niti nevtralna oseba niti ponudnik SRS ne bosta odgovorna strankam za katero koli dejanje ali izpustitev v povezavi s katerim koli postopkom SRS skladno s tem Pravilnikom.

 

7. člen:  Stroški

Nevtralna oseba bo v svoji odločitvi dodelila administrativne stroške ponudnika SRS eni ali obema strankama. Vsaka stranka krije svoje stroške.